Archív kategorií: Podstata účetnictví

Finanční účetnictví

Obecně se účetnictví dělí na dvě základní větve – manažerské a finanční. Toto rozdělení je založeno na smyslu a potřebě jednotlivých výstupů pro různé subjekty v rámci firmy nebo mimo firmu.

Finanční účetnictví poskytuje informace externím subjektům, které mají ze zákona přidělenu tuto pravomoc nebo jsou s firmou nějak svázány. Výstupem je výkaz o firmě jako celku. Zpráva zahrnuje finanční vazby na vnější subjekty, mezi které patří dodavatelé a jiní.

Cílem finančního účetnictví, resp. jeho výkazu je poskytnutí přesného přehledu o podniku jako celku. Zahrnuje to veškerá pasiva a aktiva, náklady a výnosy a také výsledky (hospodářské) za poslední kalendářní rok (přesněji za posledních 12 měsíců).

Na rozdíl od manažerského účetnictví neslouží finanční účetnictví pro vedení a správu firmy. Je čistě určeno pro partnery a obchodní spolupracovníky (obecně lze hovořit o vnějších subjektech nebo uživatelích). Mezi vnější subjekty patří akcionáři, bankovní ústavy, různé úřady a pojišťovny. Výkaz jim podá poměrně podrobné a přehledné znázornění současného stavu podniku a oni dle této zprávy mohou zvažovat svoje další kroky v budoucí spolupráci.

Veškeré povinnosti týkající se finančního účetnictví jsou zaneseny ve sbírce zákonů. Jsou rozděleny na Základní normy (Zákon o účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele) a Další předpisy (Prováděcí předpisy, Zákon o DPH a jiné).

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Manažerské účetnictví

Účetnictví jako takové můžeme chápat jako dvě velké součásti – Finanční a právě zmíněné Manažerské. Manažerské účetnictví je na rozdíl od finančního určeno striktně pro vnitřní užití. Slouží jako pomůcka vedení společnosti pro přehled o firmě a manažerům pro přesné rozhodování a směřování podniku.

Proto se diametrálně liší od finančního účetnictví a při vypracovávání manažerských zpráv se postupuje úplně odlišně. Manažerské účetnictví je jen minimálně ovlivněno zákonem, jelikož se týká pouze firmy samotné. Přesto je nutné dodržet dvě hlavní kritéria.

Manažerské účetnictví musí sloužit jako pravdivý a přesný podklad pro finanční účetnictví ve dvou oblastech – přehled o aktivaci vlastní výroby a pro zjištění finančního objemu zásob a ostatních produktů, které vznikly vlastní činností (ne nutně hmotných).

Princip manažerského účetnictví lze pěkně ilustrovat na základních rozdílech, které v sobě skrývá ve srovnání s finančním účetnictvím. Základem je jeho určení – man. účetnictví je striktně určeno pouze pro vnitřní potřebu firmy a to ještě omezeného okruhu oddělení nebo dokonce pracovníků. Hlavním zájmem je zajištění správného vedení společnosti, kterému má tento typ účetnictví napomoci. Ve výsledku se tedy jedná o snahu o největší zisk. Veškeré zprávy je nutné mít co nejpřesnější a nejpravdivější. Zde se opět velmi liší od finančního, kde se počítá s širokou rozšířeností dokumentů a nepíší se do nich tudíž citlivé údaje. K tomu všemu také napomáhá fakt, že man. účetnictví prakticky není vázáno na dodržování přesného zákonu.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Personální agenda

Základem každé firmy nebo společnosti jsou její zaměstnanci. O ty je nutné se starat a vést si o nich záznamy. Každý zaměstnanec přišel v různou dobu, zajišťuje různou pozici a dostává různý plat. Je potřeba mít vše uceleně a systematicky zařazeno a navíc je nutné mít vše centrálně k dispozici.

Předtím než budeme řešit zaměstnaneckou dokumentaci, musíme naše budoucí zaměstnance najít. K tomu nám pomáhá věda nebo vědní obor zvaný personalistika. Ta se zaměřuje na sofistikované a propracované vyhledávání a profilování zaměstnanců. Zároveň se stará o motivaci pracovníků a nastavení nebo navržení optimálních mzdových podmínek.

Esenciální činností je ovšem výběr budoucích spolupracovníků. K tomu je vytvořeno několik nástrojů, které pomáhají určovat a zužovat výběr možných kandidátů. Nejdříve se provede předvýběr dle zaslaných životopisů. Následně mohou proběhnout první a druhá kola pohovorů, testy a hodně může pomoci kladná reference od minulého zaměstnavatele.

Specializovanou činností je poté výběr přesného osobnostního profilu, který chceme do své firmy. Částečně se jedná o psychologii, ale pouze ve zjednodušené formě. U kandidátů se totiž vymezují a vyhledávají určité vlohy nebo talenty (kreativita, schopnost organizovat, vést, řídit, motivovat, analyzovat nebo inovovat).

Jakmile máme vybrány zaměstnance, můžeme jim připravit ideální podmínky a zároveň je začlenit do personální agendy. Tu si buď můžeme vytvořit a spravovat sami, nebo její provoz můžeme zadat externí firmě.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , | Zanechat komentář